Podmínky soutěže "vyhraj exotickou dovolenou"

Pravidla soutěže „Přidej svou referenci na Facebook a vyhraj luxusní pobyt pro dvě osoby v Dubaji“

 1.  Společnost M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27487768 (dále jen „M&M reality“), pořádá tuto marketingovou soutěž „Přidej svou referenci na Facebook a vyhraj luxusní pobyt pro dvě osoby v Dubaji“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2.  Soutěž probíhá v období od 20. února 2018 do odvolání (dále jen „Doba Soutěže“). Soutěže se mohou účastnit zákazníci společnosti M&M reality fyzické osoby starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti M&M reality a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).
 3. Soutěž probíhá současně v celé České republice.
 4. Výhrou se rozumí předání poukazu na luxusní pobyt pro dvě osoby v Dubaji (dále jen „Výhra“).
 5. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící a Výhru může obdržet pouze Soutěžící, který splní současně tyto podmínky:
  (a) je klientem společnosti M&M reality,
  (b) v Době Soutěže vyplní dotazník spokojenosti, jehož odkaz mu bude zaslán na jeho emailovou adresu,
  (c) Výhru obdrží pouze Soutěžící, který bude po dobu 30 dnů sdílet referenci na své timeline na Facebooku,
  (d) Výhru obdrží pouze Soutěžící, který bude mít po slosování referenci stále na své timeline na Facebooku.
  V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen a/nebo nemůže obdržet Výhru.
 6. V Soutěži bude udělena vždy 1 výhra za soutěžní etapu. Výhru získá Soutěžící dle čl. 5 těchto pravidel, který bude vylosován v dané soutěžní etapě.
 7. Soutěžní etapa trvá 30 dnů.
 8. Soutěžící bude v případě výhry kontaktován ze strany společnosti M&M reality za účelem sjednání předání výhry nejpozději 30 dní po ukončení soutěže. Předání výhry proběhne na pobočce společnosti M&M reality, která se nachází nejblíže místu pobytu Výherce, v dohodnutém časovém termínu. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že na místo předání výhry se bude dopravovat na vlastní náklady. Přesný termín předání výher sdělí společnost M&M reality výhercům telefonicky. Nepodaří-li se společnosti M&M reality Soutěžícího opakovaně (dvakrát za 1 den) v průběhu 3 pracovních dnů zastihnout a dohodnout se s ním na předání výhry, propadá tato výhra ve prospěch společnosti M&M reality. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné.
 9. Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s těmito Pravidly a uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho telefonního čísla a e-mailové adresy a pro případ, že se stane výhercem i dalších osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla M&M reality; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.
 10. Výherce souhlasí s tím, že společnost M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže a na Facebookových stránkách společnosti, a to po dobu 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti M&M reality po dobu výše uvedenou.
 11. Společnost M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Společnost M&M reality je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 13. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. března 2018