Ochrana soukromí

Společnost M & M reality holding a. s. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování.

Vážení, 

společnost M & M reality holding a. s. („společnost M&M“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost M&M zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti M&M (www.mmreality.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti M&M dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, novinářů apod.).

text

Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost M&M protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. 

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost M&M sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost M&M následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti M&M navštívil; 
IP-adresa; 
datum přístupu a doba přístupu; 
případný dotaz návštěvníka; 
kód odpovědi http; 
přenášené skupiny dat; 
údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

text

Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost M&M za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti M&M rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost M&M za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost M&M zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách. 

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost M&M zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. 

2.3. Společnost M&M je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti M&M - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M&M. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit M&M Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

text

Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

3.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost M&M zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost M&M vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. 

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost M&M provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost M&M je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti M&M - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

3.3. Společnost M&M pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností M&M zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. 

3.4. Společnost M&M bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M&M. 

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě 3.2 se společností M&M, zpracovává společnost M&M dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti M&M spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu. 

3.6. Společnost M&M bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M&M.

text

Zpracování osobních údajů při poptávce na infolince +420 296 399 006

4.1. V případě klientovy poptávky na infolince bude společnost M&M z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. 

4.2. Společnost M&M je oprávněna se klienta, který poptává na infolince, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti M&M - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4.3. Společnost M&M bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M&M.

text

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

5.1. Společnost M&M si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost M&M obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti M&M bude společnost M&M zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost M&M zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti M&M). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti M&M dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost M&M nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. 

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost M&M oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

text

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost M&M za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník společnosti M&M rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost M&M za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. 

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M&M. 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé společnosti ze skupiny M&M) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti M&M (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu [email protected]. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti M&M možné.

text

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost M&M na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost M&M shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde. 

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 


Google Analytics a Google Adwords 

7.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost M&M službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

7.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti M&M nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

7.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. 

7.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i: 
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 

7.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost M&M i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 

7.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti M&M vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. 

Remarketing 

7.10. Společnost M&M využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely: 
• FACEBOOK PIXEL od společnosti Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 

• SKLIK.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 
• ADFORM Tracking pixel od společnosti ADFORM, který je spravován Wildersgade 10B, 1, Copenhagen 1408, Denmark (www.adform.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7.

text

Užívání sociální pluginů

8.1. Webové stránky společnosti M&M obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: 

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; 

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností M&M, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

text

Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost M&M prostřednictvím e-mailové adresy media@M&M.cz. V takovém případě společnost M&M zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz. 

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost M&M nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti M&M uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost M&M dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře. 

9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost M&M sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny M&M. 

9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost M&M na e-mailové adrese [email protected]

text

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností M&M nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost M&M zpracovává; 
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; 
(v) právo na přenositelnost osobních údajů; 
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. 

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti M&M (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny M&M  nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

10.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti M&M jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 10. 

10.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost M&M zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

text

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

11.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost: 

M & M reality holding a. s. 
IČO: 27487768 
sídlo: Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zápis v OR: pod sp. zn. B 14537 vedená u Městského soudu v Praze 
Tel.: +420 296 399 006
Email: [email protected] 

11.2. Společnost M&M zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy [email protected]

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

Zajímavé čtení pro dlouhé večery